Säännöt

Lounais-Suomen Puutarhayhdistys ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Puutarhayhdistys ry ja kotikunta Turku.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lounais-Suomen alueen puutarhakulttuuria ja toimia puutarha-alan eri toimintamuotojen yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kursseja, luento- ja esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jakaa stipendejä sekä antaa lausuntoja puutarha-alaa koskevista asioista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen puutarha-alalla työskentelevä tai puutarhakulttuurista kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja kokousten päätöksiä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua sen mukaan kuin yhdistyksen vuosikokous päättää.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yleisen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan yleisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat edistäneet maamme puutarhakulttuuria.

 

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi, muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä kolme ja varajäsenistä yksi eroaa vuosittain, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä tai varajäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa yhdistyksen alajaostojen edustajat.

 

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta.

 

7 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava seitsemän päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Tämän lisäksi hallitus voi ilmoittaa yleisistä kokouksista puutarha-alan lehdissä.

 

8 §

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen vuosikokous, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenenviiden päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, lukuun ottamatta sääntömuutos- ja purkamispäätöksiä, joihin tarvitaan määräenemmistöt. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa sioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa on käytettävä suljettua lippuäänestystä ellei kokous yksimielisesti hyväksy avointa äänestystapaa.

 

9 §

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden toiminnasta.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
  8. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat puutarhakulttuurin edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin puutarhakulttuuria edistävään tarkoitukseen Puutarhaliitto ry:n tai ellei sitä silloin ole olemassa, muun samoja tarkoitusperiä ajavan yhdistyksen määräämällä tavalla.

11 §

Mikäli jotain asiaa ei ole yhdistyksen säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan siltä osin voimassa olevaa yhdistyslakia